State Confirmed Active Recovered Died Tested % Deaths
Maharashtra 292589 120480 160357 11452 1.5M 3.91
Tamil Nadu 160907 47785 110807 2315 1.8M 1.44
Delhi 120107 17235 99301 3571 777.1K 2.97
Karnataka 55115 33201 20758 1152 950.2K 2.09
Gujarat 46516 11465 32944 2107 512K 4.53
Uttar Pradesh 45163 16445 27634 1084 1.4M 2.4
Telangana 42496 13388 28705 403 222.7K 0.95
Andhra Pradesh 40646 19814 20298 534 1.3M 1.31
West Bengal 38011 14709 22253 1049 676.3K 2.76
Rajasthan 27789 6617 20626 546 1.2M 1.96
Haryana 24797 5752 18718 327 424.7K 1.32
Bihar 23300 8130 14997 173 357.7K 0.74
Madhya Pradesh 21082 5870 14514 698 567.4K 3.31
Assam 20647 6482 14106 56 601.4K 0.27
Odisha 16110 4671 11330 109 369.7K 0.68
Jammu and Kashmir 12757 5968 6558 231 489.4K 1.81
Kerala 11067 6030 4994 39 489.4K 0.35
Punjab 9442 2830 6373 239 438.8K 2.53
Chhattisgarh 4976 1440 3512 24 232.9K 0.48
Jharkhand 4805 2250 2513 42 203.3K 0.87
Uttarakhand 4102 996 3021 51 113.8K 1.24
Goa 3304 1337 1946 21 103.5K 0.64
Tripura 2379 678 1684 3 95.3K 0.13
Puducherry 1832 793 1014 25 29.9K 1.36
Manipur 1800 637 1163 0 68.6K 0
Himachal Pradesh 1417 383 1011 10 108.2K 0.71
Ladakh 1151 176 973 2 15.8K 0.17
Nagaland 956 551 405 0 28.5K 0
Chandigarh 660 169 480 11 10.5K 1.67
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 608 184 414 2 37.4K 0.33
Arunachal Pradesh 543 387 153 3 35.4K 0.55
Unassigned 531 531 0 0 -1 0
Meghalaya 403 352 49 2 26K 0.5
Mizoram 272 112 160 0 17.8K 0
Sikkim 267 166 88 0 13.8K 0
Andaman and Nicobar Islands 180 47 133 0 19.2K 0
India 1038727 358061 653992 26281 -1 2.53